KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Uzmandeposu.com (“Uzmandeposu”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusunda azami ihtimam göstermekteyiz. Uzmandeposu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları Uzmadeposu’ndan hizmet alanlar, hizmet verenler Uzmandeposu nezdinde çalışan ya da aradaki hukuki ilişki kapsamında veyahut web sitemizin ziyaret edilmesi sebebiyle diğer tüm 3. kişilerin dikkatine sunar. Uzmandeposu, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını ayrıca saklı tutar.

Uzmandeposu Websitesi’ni ziyaret etmekle, uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş addolunur.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Websitemizce elde edilmiş/edilecek ya da sitemiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde sitemizce yasalara uygun olarak işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Bu kapsamda Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi ve haklarınıza ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir;

I. TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

II. VERİ KATEGORİZASYONU

Uzmandeposu aşağıdaki veri kategorilerinde yer alan verileri hizmet devamlılığının sağlanması amacı ile işlemektedir:

• Kimlik Verileri :
Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,

• İletişim Verileri :
Adres, telefon numarası, e-posta adresi, fax numarası verileri, ödeme/fatura/teslimat adresi bilgileri

• Mali Veriler :
Vergi numarası, vergi dairesi, irsaliye, borç miktarı, mutabakat bilgileri, banka IBAN numarası, kıymetli eşya,online ödeme sistemi için alınması zaruri olan banka bilgileri,

• Teknik Veri :
Hizmet talep formu, sözleşme, hizmet teklifi, hizmet bilgisi, görüşme notları, teklifler,profiller, hizmet geçmişi bilgisi verileridir, Ayrıca sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Uzmandeposu, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kullanıcıların Hizmetler’e erişiminin sağlanması ve kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla çerezler vasıtasıyla elde edilen diğer kullanıcı bilgileri (Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <Çerez Politikası>’ndan ulaşabilirsiniz.),

II. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Uzmandeposu tarafından elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür;

Unvan :
Adres :
Telefon :
Fax :
E-posta : ________________
KEP : ________________

IV. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Uzmandeposu tarafından sağlanan istihdam, hizmet politikası ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Uzmandeposu birimleri ve ofisler, iş ortakları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Uzmandeposu’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile hizmet devamlığının sağlanması amaçlarıyla aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek ve 3. kişi müşterilere Uzmandeposu hedef ve konusunun icra edilebilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Üyelik ve Kullanıcı sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle;

• Üyelik başvurularının alınması ve gerekli üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Kullanıcı ve hesap tanımlamalarının gerçekleştirilmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Kullanıcı şikayetlerinde Kullanıcının haklı/haksız ayrımının yapılması, kullanıcı memnuniyetinin arttırılması, kullanıcı ihtiyacının anlaşılması ve kullanıcı ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
• Kullanıcı hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve Personellere eğitim verilmesi,
• İşletme konusu çerçevesinde iş ilişkilerinin kurulması, hizmet sürecinin yürütülmesi, poliçelerin düzenlenmesi,
• Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
• Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi, • Muhasebe, finans ve ödeme operasyonlarının yürütülmesi
• Dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Sözleşmelerde gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
• Pazar araştırmalarının yapılması, hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması ve düzenlenmesi,
• Faturalandırma dâhil her türlü muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
• Hizmet veya ürün talebinizi karşılamak
• İlginizi çekebilecek hizmet veya ürünleri sunmak
• İnternet sitemizde görüntülediğiniz içerik ve reklamları kişiselleştirmek
• İnternet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak
• Hesap ve tercihlerinizi yönetmek
• Sitemizin kullanımını analiz etmek, sağladığı hizmet ve ürünleri geliştirmek
• Hileli işlemleri tanımlamak ve sitemizi bu gibi tehlikelere karşı korumak
• Sitemizin kullanım koşullarını infaz etmek için kullanabiliriz.

V. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninin IV. maddesinde ayrıntıları ile açıklanan amaçlar kapsamında, Uzmandeposu ilgili birimleri, departmanları, diğer personelleri, yöneticileri, hissedarları, , personelin birlikte çalışacağı planlanan tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, hizmet sağlayıcılara ve yetkilileri ve belgelerin kayıt güvenliğinin sağlanması ve depolanması amacıyla bilişim firmaları, personelin sorumlu olduğu veyahut da sorumlu olmasa dahi zorunluluk nedeniyle irtibat halinde kalması gereken Uzmandeposu kullanıcıları ve yetkilileri, Uzmandeposu’nun hukuki ilişkisinin bulunduğu sigorta şirketleri ve yetkilileri, personele hat çıkarılması ve telefon tevdii nedeniyle birlikte çalışılan telekomünikasyon şirketleri ve yetkililerine,

• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak amacıyla;

• Uzmandeposu’nun Kullanıcılarla akdettiği “Kullanıcı Sözleşmesi” ve/veya diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde;

• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

VI. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, kart sistemi, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işin yürütülebilmesi ile Uzmandeposunun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Uzmandeposunun güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği görsel verileriniz binalara yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla ve ses kayıt cihazları ile elde edilebilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3. ve 4. numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VII. MUHAFAZA SÜRELERİ

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir;

• Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
• Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
• Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olması gereken süre kadar saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
• Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

VIII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; Uzmandeposu’na başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde Veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Websitemize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ................................................. adresine iletebilirsiniz.

VIV. VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecek olup; talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
(Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bilgilendirildim.)

Yukarıda yer verilen hususlar doğrultusunda işbu metnin tarafınızdan imzalanması ve/veya “Kabul Ediyorum” hanesinin işaretlenmesi halinde açık rıza prosedürü tamamlanmış addedilecek olup, verilerin belirtilen toplanma yöntemleri ve işlenme amaçları kapsamında işlenecek ve belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

Ad – Soyad :________
Tarih :________
İmza : ________

İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 16.04.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
1. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Uzmandeposu’na (“Websitesi”) KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını ____________İstanbul adresine şahsen başvurarak,
 İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını ____________İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
 Formu, _destek@uzmandeposu.com________ elektronik posta adresine elektronik posta adresinizi kullanarak
İletebilirsiniz.

2. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK’nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Uzmandeposu tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Ad ve Soyad*
T.C Kimlik Numarası*
Adres*
Telefon Numarası*
E-posta Adresi*
Faks Numarası (isteğe bağlı)

*Doldurulması zorunlu alanlar.

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.
3. UZMANDEPOSU İLE İLİŞKİNİZ
4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki (X) işaretini işaretleyiniz.

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Uzmandpeosu’na ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Uzmandeposu, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........

Talepleriniz Uzmandeposu tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

6. BAŞVURU SÜRECİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Lütfen taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak ve gerekli incelemenin sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmesi için işbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak tarafımıza iletiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veri sahipleri veri sorumlularına başvurularını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapmak zorunda olduklarından Veri Sahibi Başvuru Formu’nu tamamlayarak, imzalı bir örneğini aşağıda yer alan adreslere yukarıdaki yöntemlerden birini kullanarak gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Uzmandeposu ( www.uzmandeposu.com)
E-posta:
Kep Adresi:
Noter ve elden teslim için posta adresi:

Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

7. VERİ SAHİBİ BEYANI

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.